Aandacht voor opvoeden in gezin en kindercentrum
Header

GORDON® methode

Het gedragsraam

De basis van GORDON® methode is het zg. ‘gedragsraam’. Dit wordt gebruikt bij elke bijeenkomst die OmdatjijhetBent-Trainingen verzorgt. Visie en vaardigheden vanuit dit model zijn eenvoudig te vertalen naar andere situaties en daardoor ook effectief toe te passen in communicatie en relaties met volwassenen; zowel tijdens het werk als in privésfeer. Je oefent teambuilders kwaliteiten.

Thomas Gordon; ‘Effectief omgaan met kinderen, ouders en collega’s’

Kinderen zijn gebaat bij assertieve ouders. De meeste deelnemers aan de training merken dan ook dat de relatie met hun kind duurzaam verbetert. Assertief zijn betekent dat je duidelijk en vriendelijk jouw grenzen aangeeft en geen gebruik maakt van straffen en belonen: er zijn  dan geen winnaars en geen verliezers. Er is ruimte voor beide partijen, waarin gezocht wordt naar oplossingen waar alle betrokkenen tevreden mee zijn.

Vaardigheden:

– zo luisteren dat kinderen zich begrepen voelen

– zo praten dat kinderen u ook begrijpen

– zo conflicten oplossen dat niemand verliest

– zo afspraken maken dat iedereen zich eraan houdt

– duidelijk grenzen en behoeften aangeven

– opbouwend omgaan met waardeverschillen

Beoogde resultaten:

– er wordt meer rekening gehouden met elkaar

– kinderen krijgen een sterker gevoel van eigenwaarde

– kinderen ontwikkelen meer zelfdiscipline

– grenzen aangeven gaat beter en effectiever

– conflicten lopen niet meer zo hoog op

– er ontstaat ruimte voor creatieve oplossingen

– sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling worden meer gestimuleerd.

De GORDON® Training is gebaseerd op principes:

1) Mensen(-kinderen) hebben behoeften en die willen ze bevredigen. Dr. Thomas Gordon geeft hiermee aan dat kinderen dezelfde rechten hebben als volwassenen en dat hun behoeften ook serieus genomen moeten worden. Volwassenen en kinderen kunnen rekening houden met elkaars behoeften.

2) Kinderen zijn niet stout: zij doen of zeggen dingen om in hun behoeften te voorzien. Volgens Dr. Thomas Gordon kun je ervan uitgaan dat kinderen hun redenen hebben om een keer niet te luisteren, boos te reageren of iets stuk te maken. Goed kijken en luisteren naar de achtergrond van het gedrag is vaak het meest effectief als het gaat om het voorkomen van herhaling.

3) Opvoeders kunnen niet al het gedrag van kinderen aanvaarden. Het al dan niet aanvaarden van bepaald gedrag hangt af van de opvoeder, het kind en de omgeving.  Kinderen leren verschillen tussen mensen te respecteren.

4) Opvoeders zijn ook mensen, soms zijn ze inconsequent of veranderen zij van gedachte of gevoel. Een veel gehoord advies is: je moet consequent zijn in de opvoeding. Maar het is niet slecht voor een kind om te leren dat ouders verschillend kunnen reageren, afhankelijk van hun stemming of van de situatie. Wanneer je als ouder eerlijk voor je gevoelens en motieven uitkomt, zullen kinderen ook zelf makkelijker hun werkelijke gevoelens uiten. Regels zorgen ervoor dat kinderen zich veilig voelen. Dat betekent niet dat regels nooit veranderen kunnen of aangepast kunnen worden.

5) Opvoeders hoeven niet altijd één lijn te trekken. Volgens Dr. Thomas Gordon kan iedere opvoeder op zijn eigen manier vorm geven aan de opvoeding. Als ouders van mening verschillen, hoeven ze dus ook niet de schijn op te houden dat ze het eens zijn met elkaar. Er is respect voor de eigenheid van zowel de kinderen als de opvoeders. Je kunt jezelf zijn, in plaats van een zogenaamde vader- of moederrol te spelen.

6) Opvoeders kunnen, om gedrag te veranderen, het best gebruik maken van de “ik-boodschap”.  Een “jij-boodschap” geeft een oordeel over de ander en leidt vaak tot weerstand en ongelijkheid.

7) Het veranderen van de omgeving is vaak effectiever dan te proberen het gedrag van het kind te veranderen. Het gedrag van kinderen wordt vaak beïnvloed door de omgeving. Voor de allerjongsten die nog geen of weinig taal begrijpen zijn aanpassingen van de omgeving vaak effectiever dan praten wanneer hun gedrag je last bezorgt.

8 ) Het samen oplossen van conflicten kan de relatie versterken ,of afbreken afhankelijk van hoe je het aanpakt. Wanneer dit gebeurt zonder dat één van beide partijen verliest, leidt dit tot wederzijds respect en vertrouwen. Respect en acceptatie van ieders behoeften zorgen voor een gevoel van veiligheid.

9) Niet alle problemen hebben betrekking op de relatie tussen opvoeder en kind. Opvoeders kunnen actief luisteren inzetten om het kind te helpen. Kinderen zijn vaak zelf in staat om problemen op te lossen. Soms zit een kind gewoon ergens mee. Door acceptatie te tonen en actief te luisteren kunnen ouders/opvoeders een kind helpen om zelf het probleem op te lossen.

Stichting NET

De Stichting Nederlandse Effectiviteitstrainingen (NET) beschikt over de exclusieve rechten van het GORDON® programma, dat werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Thomas Gordon en Gordontraining International.

Sinds de officiële introductie van het GORDON® programma in Nederland met de training “Effectief omgaan met kinderen” in 1978, hebben zeer veel mensen (ouders, leerkrachten, medewerkers kinderopvang, jongeren en leidinggevenden) kennis gemaakt met een GORDON®  Training.

In veel plaatsen in Nederland en Vlaanderen worden GORDON®  Trainingen gegeven door de Stichting NET opgeleide trainers, zowel zelfstandig als vanuit gezondheidszorginstellingen, scholingsinstituten, training – en consultatiebureau ‘s.

Naast de GORDON®  Trainingen “Effectief omgaan met kinderen” voor ouders en opvoeders omvat het GORDON®  programma: communicatie trainingen voor volwassenen, jongerencursussen voor pubers, trainingen voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, voor leraren, voor de gezondheidszorg, voor leidinggevenden, voor persoonlijke en beroepsmatige effectiviteit.

OmdatjijhetBent-Trainingen is (onder meer) opgeleid door en aangesloten bij Stichting NET.  Geautoriseerd trainer sinds 2005.